הורדות שירים

אתר הורדות שירים | הורדת אלבומים | להאזין והורדה שירים | מוזיקה לאייפון | שירים להטלפון | שירים הורדה

How to Use Alt Key Codes (Hidden Folder and Tricks) שירים להורדה

לבחירת שרתים שונים להורדה שיר How to Use Alt Key Codes (Hidden Folder and Tricks)

שרת 1

להורדה מדרך אחרת הורדה קובץ מקישורים נוספים לחץ על הכפתור למטה

Download

This tutorial will show you how to use the Alt Key Codes and Also show you the uses of it. Alt Key Codes: Character Number ☺ 1 ☻ 2 ♥ 3 ♦ 4 ♣ 5 ♠ 6 • 7 ◘ 8 ○ 9 ◙ 10 ♂ 11 ♀ 12 ♪ 13 ♫ 14 ☼ 15 ► 16 ◄ 17 ↕ 18 ‼ 19 ¶ 20 § 21 ▬ 22 ↨ 23 ↑ 24 ↓ 25 → 26 ← 27 ∟ 28 ↔ 29 ▲ 30 ▼ 31 space 32 ! 33 - 34 # 35 $ 36 % 37 & 38 ' 39 ( 40 ) 41 * 42 + 43 , 44 - 45 . 46 - 47 0 48 1 49 2 50 3 51 4 52 5 53 6 54 7 55 8 56 9 57 : 58 ; 59 - 60 = 61 - 62 ? 63 @ 64 A 65 B 66 C 67 D 68 E 69 F 70 G 71 H 72 I 73 J 74 K 75 L 76 M 77 N 78 O 79 P 80 Q 81 R 82 S 83 T 84 U 85 V 86 W 87 X 88 Y 89 Z 90 [ 91 \ 92 ] 93 ^ 94 _ 95 ` 96 a 97 b 98 c 99 d 100 e 101 f 102 g 103 h 104 i 105 j 106 k 107 l 108 m 109 n 110 o 111 p 112 q 113 r 114 s 115 t 116 u 117 v 118 w 119 x 120 y 121 z 122 { 123 | 124 } 125 ~ 126 ⌂ 127 Ç 128 ü 129 é 130 â 131 ä 132 à 133 å 134 ç 135 ê 136 ë 137 è 138 ï 139 î 140 ì 141 Ä 142 Å 143 É 144 æ 145 Æ 146 ô 147 ö 148 ò 149 û 150 ù 151 ÿ 152 Ö 153 Ü 154 ¢ 155 £ 156 ¥ 157 ₧ 158 ƒ 159 á 160 í 161 ó 162 ú 163 ñ 164 Ñ 165 ª 166 º 167 ¿ 168 ⌐ 169 ¬ 170 ½ 171 ¼ 172 ¡ 173 « 174 » 175 ░ 176 ▒ 177 ▓ 178 │ 179 ┤ 180 ╡ 181 ╢ 182 ╖ 183 ╕ 184 ╣ 185 ║ 186 ╗ 187 ╝ 188 ╜ 189 ╛ 190 ┐ 191 └ 192 ┴ 193 ┬ 194 ├ 195 ─ 196 ┼ 197 ╞ 198 ╟ 199 ╚ 200 ╔ 201 ╩ 202 ╦ 203 ╠ 204 ═ 205 ╬ 206 ╧ 207 ╨ 208 ╤ 209 ╥ 210 ╙ 211 ╘ 212 ╒ 213 ╓ 214 ╫ 215 ╪ 216 ┘ 217 ┌ 218 █ 219 ▄ 220 ▌ 221 ▐ 222 ▀ 223 α 224 ß 225 Γ 226 π 227 Σ 228 σ 229 µ 230 τ 231 Φ 232 Θ 233 Ω 234 δ 235 ∞ 236 φ 237 ε 238 ∩ 239 ≡ 240 ± 241 ≥ 242 ≤ 243 ⌠ 244 ⌡ 245 ÷ 246 ≈ 247 ° 248 ∙ 249 · 250 √ 251 ⁿ 252 ² 253 ■ 254 255