הורדות שירים

אתר הורדות שירים | הורדת אלבומים | להאזין והורדה שירים | מוזיקה לאייפון | שירים להטלפון | שירים הורדה

How to Use Alt Key Codes (Hidden Folder and Tricks) שירים להורדה

לבחירת שרתים שונים להורדה שיר How to Use Alt Key Codes (Hidden Folder and Tricks)

שרת 1


שרת 3

להורדה מדרך אחרת הורדה קובץ מקישורים נוספים לחץ על הכפתור הכחול

Download2011-11-21 24 1 4,665 YouTube

This tutorial will show you how to use the Alt Key Codes and Also show you the uses of it. Alt Key Codes: Character Number ☺ 1 ☻ 2 ♥ 3 ♦ 4 ♣ 5 ♠ 6 • 7 ◘ 8 ○ 9 ◙ 10 ♂ 11 ♀ 12 ♪ 13 ♫ 14 ☼ 15 ► 16 ◄ 17 ↕ 18 ‼ 19 ¶ 20 § 21 ▬ 22 ↨ 23 ↑ 24 ↓ 25 → 26 ← 27 ∟ 28 ↔ 29 ▲ 30 ▼ 31 space 32 ! 33 - 34 # 35 $ 36 % 37 & 38 ' 39 ( 40 ) 41 * 42 + 43 , 44 - 45 . 46 - 47 0 48 1 49 2 50 3 51 4 52 5 53 6 54 7 55 8 56 9 57 : 58 ; 59 - 60 = 61 - 62 ? 63 @ 64 A 65 B 66 C 67 D 68 E 69 F 70 G 71 H 72 I 73 J 74 K 75 L 76 M 77 N 78 O 79 P 80 Q 81 R 82 S 83 T 84 U 85 V 86 W 87 X 88 Y 89 Z 90 [ 91 \ 92 ] 93 ^ 94 _ 95 ` 96 a 97 b 98 c 99 d 100 e 101 f 102 g 103 h 104 i 105 j 106 k 107 l 108 m 109 n 110 o 111 p 112 q 113 r 114 s 115 t 116 u 117 v 118 w 119 x 120 y 121 z 122 { 123 | 124 } 125 ~ 126 ⌂ 127 Ç 128 ü 129 é 130 â 131 ä 132 à 133 å 134 ç 135 ê 136 ë 137 è 138 ï 139 î 140 ì 141 Ä 142 Å 143 É 144 æ 145 Æ 146 ô 147 ö 148 ò 149 û 150 ù 151 ÿ 152 Ö 153 Ü 154 ¢ 155 £ 156 ¥ 157 ₧ 158 ƒ 159 á 160 í 161 ó 162 ú 163 ñ 164 Ñ 165 ª 166 º 167 ¿ 168 ⌐ 169 ¬ 170 ½ 171 ¼ 172 ¡ 173 « 174 » 175 ░ 176 ▒ 177 ▓ 178 │ 179 ┤ 180 ╡ 181 ╢ 182 ╖ 183 ╕ 184 ╣ 185 ║ 186 ╗ 187 ╝ 188 ╜ 189 ╛ 190 ┐ 191 └ 192 ┴ 193 ┬ 194 ├ 195 ─ 196 ┼ 197 ╞ 198 ╟ 199 ╚ 200 ╔ 201 ╩ 202 ╦ 203 ╠ 204 ═ 205 ╬ 206 ╧ 207 ╨ 208 ╤ 209 ╥ 210 ╙ 211 ╘ 212 ╒ 213 ╓ 214 ╫ 215 ╪ 216 ┘ 217 ┌ 218 █ 219 ▄ 220 ▌ 221 ▐ 222 ▀ 223 α 224 ß 225 Γ 226 π 227 Σ 228 σ 229 µ 230 τ 231 Φ 232 Θ 233 Ω 234 δ 235 ∞ 236 φ 237 ε 238 ∩ 239 ≡ 240 ± 241 ≥ 242 ≤ 243 ⌠ 244 ⌡ 245 ÷ 246 ≈ 247 ° 248 ∙ 249 · 250 √ 251 ⁿ 252 ² 253 ■ 254 255